کوتاه ترین مسیر به رامسر

نوشته شده توسط مرکز توسعه. نوشته شده در اطلاعات مسیر

 

كوتاهترين و بهترين مسير از شهر مشهد به رامسر مطابق جدول زير مجموعا 923.7 كيلومتر مي باشد 

 

مبدا

مقصد

نوع راه

مسافت (Km)

مشهد

چناران (قوچان)

جاده اصلي

67

چناران (قوچان)

قوچان

جاده اصلي

75

قوچان

شهركهنه

جاده اصلي

10.7

شهركهنه

فاروج

جاده اصلي

19.3

فاروج

دوين

جاده اصلي

17

دوين

شيروان

جاده اصلي

12.5

شيروان

حصار گرمخان

جاده اصلي

46

حصار گرمخان

بجنورد

جاده اصلي

14

بجنورد

آشخانه

جاده اصلي

39

آشخانه

تنگراه

جاده اصلي

99

تنگراه

مينودشت

جاده اصلي

46.5

مينودشت

آزاد شهر

جاده اصلي

23.6

آزاد شهر

خان ببين

جاده اصلي

18

خان ببين

علي آباد گرگان (گلستان)

بزرگراه

16.4

علي آباد گرگان (گلستان)

گرگان

جاده اصلي

43

گرگان

كردكوي

بزرگراه

29.1

كردكوي

نوكنده

بزرگراه

18.1

نوكنده

گلوگاه

بزرگراه

19

گلوگاه

بهشهر

بزرگراه

25

بهشهر

نكاء

بزرگراه

24

نكاء

ساري

بزرگراه

25

ساري

قائمشهر

بزرگراه

20

قائمشهر

بابل

بزرگراه

20

بابل

آمل

بزرگراه

25

آمل

محمودآباد (آمل)

بزرگراه

20

محمودآباد (آمل)

خشت سر

جاده اصلي

6

خشت سر

رستم رود

جاده اصلي

12

رستم رود

نور-علمده

جاده اصلي

7.5

نور-علمده

چالوس

جاده اصلي

45

چالوس

هچي رود-نمك آبرود

جاده اصلي

10

هچي رود-نمك آبرود

كلارآباد

جاده اصلي

9

كلارآباد

سلمان شهر

جاده اصلي

7

سلمان شهر

عباس آباد (مازندران)

جاده اصلي

8

عباس آباد (مازندران)

نشتارود

جاده اصلي

7

نشتارود

تنكابن

جاده اصلي

15

تنكابن

شيرود

جاده اصلي

9

شيرود

چالكرود

جاده اصلي

4

چالكرود

رامسر

جاده اصلي

12

اطلاعات سفر به رامسر

اطلاعات سفر به ساری (خزرآباد)